สแกนศักยภาพสมอง
ด้วยนวัตกรรม BRAINCODE by APPE

ค้นหาคำตอบไปพร้อมกับเราด้วย นวัตกรรม Dermatoglyphics งานวิจัยด้านศาสตร์ลายผิวที่ใช้เทคโนโลยี Big Data Analytics เพื่อไขความลับสมองให้กับลูก

ไขรหัสช่องทางการเรียนรู้ที่เหมาะกับลูก ?

เข้าถึงวิธีค้นหาและนำพาสู่อาชีพในฝันของลูก ?

ปลดล็อกพรสวรรค์และความโดดเด่นของลูก ?

การเรียนรู้ส่วนบุคคล

Personalized Learning

การออกแบบการเรียนรู้ส่วนบุคคล โดยการเรียนรู้จะต้องมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ เพื่อตอบสนอง

  • ความเป็นธรรมชาติของผู้เรียน
  • ความต้องการของผู้เรียน
  • ความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

โดย Personalized Learning จะถือว่าผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเอง เพราะเด็กทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะ ดังนั้นรูปแบบการพัฒนาจึงต้องแตกต่างตามความต้องการและคุณลักษณะของเด็กด้วย แต่เราจะสามารถแยกความแตกต่างและเอกลักษณ์นั้นได้อย่างไร ร่วมหาคำตอบกับเราได้ที่ BRAINCODE by APPE

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากเรา

1. ช่องทางการเรียนรู้

ทราบช่องทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับลูก ไม่ว่าจะเป็นผ่านการมองเห็น ผ่านการฟัง หรือ ผ่านการปฏิบัติ เพื่อเสริมประสิทธิภาพและลดเวลาในการจดจำหรือทบทวนเนื้อหาและข้อมูลทั้งในและนอกห้องเรียน

2. ศักยภาพโดยกำเนิด

ทราบถึงความถนัดหรือศักยภาพโดยกำเนิดของลูก เพื่อนำไปสู่การเข้าใจเอกลักษณ์และความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง ลดการเปรียบเทียบเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

3. ลักษณะนิสัย

เข้าใจลักษณะนิสัยโดยกำเนิดของลูกได้มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพิ่มความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง ด้วยวิธีการสื่อสารและการเลี้ยงดูที่เหมาะสมกับตัวตนของลูก

4. แนวทางการพัฒนาสู่อาชีพในฝัน

ทราบและเข้าใจถึงวิธีการทำงานของสมองที่สอดคล้องกับพรสวรรค์ของลูก เพื่อวิธีการพัฒนาและต่อยอดสู่อาชีพในฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จ ลดระยะเวลาและภาระต่างๆที่ไม่จำเป็นต่อการสานฝันสู่อนาคต

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

01

นัดหมายกับเรา

02

เข้ารับการสแกนลายนิ้วมือ

03

อ่านผลวิเคราะห์ทางออนไลน์

ติดต่อสอบถาม

  • กรอกรายละเอียดที่ต้องการสอบถาม